LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Phân phối

– Chủ động đầu ra: đo lường được lực bán hàng

– Am hiểu thị trường

– Xây dựng tệp khách

– Xây dựng mối quan hệ

Phát triển

– Năng lực & uy tín

– Thương hiệu phủ

– Nhanh & hiệu quả.

Chủ đầu tư

– Tạo giá trị thương hiệu

– Định vị vị thế

– Phụng sự cộng đồng